Privacybeleid - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Privacybeleid District Zuid-Holland-NBvV en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS
Stichting Districtsshow Zuid-Holland
P/a: Palissanderhout 64, 2994 HK  Barendrecht
Tel: 06-12616179     
Email: info@vogelverenigingendistrictzuidholland.nl

District Zuid-Holland-NBvV
P/a: Venus 40, 2651 HS Berkel en Rodenrijs
Tel.: 06-18819214
E-mail: secretaris@vogelverenigingendistrictzuidholland.nl

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING  
Lex Kaptein is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Districtsshow Zuid-Holland. Hij is te bereiken via e-mail: info@vogelverenigingendistrictzuidholland.nl
Bas van Driel is de Functionaris Gegevensbescherming van District Zuid-Holland-NBvV. Hij is te bereiken via e-mail: secretaris@vogelverenigingendistrictzuidholland.nl

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voorletters en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum (jeugdinzenders)
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt door een kweker pagina op deze website en/ of catalogus.
- Gegevens over uw activiteiten op onze website   
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reglementen/inschrijfformulieren
- Stichting Districtsshow Zuid-Holland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.  
- Stichting Districtsshow Zuid-Holland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze stichting en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
- Verenigingscode
Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en slechts alleen het bestuur van Stichting Districtsshow Zuid-Holland is geautoriseerd met het oog op stichtings-zaken.

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris, dan verwijderen wij deze informatie.

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Stichting Districtsshow Zuid-Holland of District Zuid-Holland-NBvV) tussen zit.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV bewaren uw persoonsgegevens ook na het einde van de Districtstentoonstelling met het oog op de volgende Districtstentoonstelling. Als u dit dat niet wil kunt u dit aangeven bij de secretaris.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV verstreken/verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoe
mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS  
Stichting Districtsshow Zuid-Holland en District Zuid-Holland-NBvV nemen de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging via de secretaris. Datalekken kunt u melden bij de secretaris.

mei 2018  
Het bestuur Stichting Districtsshow Zuid-Holland.
Het bestuur District Zuid-Holland-NBvV.

© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud