Informatie Surveillanten - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
Surveillanten District Zuid-Holland - NBvV
Inleiding
De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers heeft haar beleid geformuleerd ten aanzien van het dierenwelzijn van vogels als gezelschapsdier. Dit is vastgelegd in het “Reglement van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels”. De belangrijkste pijlers waarop dit beleid is gericht zijn: - het houden van vogels; - het fokken met vogels; - het tijdelijk tentoonstellen van vogels; - het aankopen en verkopen van vogels. Aanvullend op dit reglement is een uitvoeringsbesluit van kracht. In dit uitvoeringsbesluit worden de bepalingen uit het reglement nader toegelicht. De controle op het naleven van de bepalingen in Statuten, huishoudelijk reglement en algemene reglementen door individuele leden of afdelingen van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers is de taakstelling van bondsgecommitteerden, welke door de bond zijn aangewezen en als zodanig benoemd. De controle op het naleven van de bepalingen in het reglement ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van kooi- en volièrevogels is, in geval van een tijdelijke tentoonstelling, tijdelijke vogelmarkt of tijdelijke vogelbeurs, de verantwoordelijkheid van de organisator van dit evenement. De uitvoering van die controle kan worden opgedragen aan surveillanten, welke door de bond zijn aangewezen en gecertificeerd. Om in aanmerking te komen voor deze certificering dient een opleidingstraject te worden doorlopen. Dit opleidingstraject is er op gericht de surveillant te scholen in het herkennen van zaken die zich tijdens een bovengenoemd evenement kunnen voordoen en in strijd zijn met de regelgeving van de NBvV en of een aantasting zijn op de gezondheid en het welzijn van de daar aanwezige kooi- en volièrevogels. Daarnaast wordt de surveillant geschoold in de relevante Nederlandse wetgeving en Europese verordeningen.

Waarom heeft de NBvV “surveillanten” nodig ?
De hobbymatige houder van of fokker met kooi- en volièrevogels ervaart buiten het broedseizoen een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten in zijn hobby. Te denken valt dan in het bijzonder aan het bezoeken van, of als inzender deelnemen aan een tijdelijke tentoonstelling van vogels. Ook het bezoeken van een vogelmarkt of vogelbeurs is een gebeurtenis dat zich niet alleen richt op het aankopen en verkopen van vogels, of het aankopen van vogelbenodigdheden, maar bijuitstek zich leent voor het verstevigen van sociale kontakten. Om iets te bezoeken of ergens aan mee te doen moet er wat georganiseerd worden. Bij iedere organisator van een tijdelijke tentoonstelling of van een tijdelijke vogelmarkt is bekend dat voor dergelijke evenementen regelgevingen bestaan. Zo is er regelgeving vanuit de bond, maar ook regelgeving vanuit de overheid. Maar regelgeving kan pas zinvol zijn als er op wordt toegezien dat deze nageleefd wordt. Voor het houden van toezicht op het naleven van in eerste instantie de Reglementen van de NBvV met betrekking tot het houden van een tijdelijke tentoonstelling of een tijdelijke vogelmarkt, vraagt de bond medewerking van ervaren vogelliefhebbers, die als “surveillant” actief willen zijn om dit toezicht uit te voeren.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud