Wet Bestuur en Toezicht - Vogelverenigingen District Zuid-Holland NBvV

District Zuid-Holland
Vogelverenigingen
District
Zuid-Holland
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
  Rayon 1           Rayon 2            Rayon 3           Rayon 4           Verenigingen Z-H          Secretariaten
Title
Ga naar de inhoud
INFORMATIE OVER DE WET
“BESTUUR EN TOEZICHT RECHTSPERSONEN”

Door; Albert Zomer

Deze nieuwe wet gaat in op 1 juli 2021.
 
Verenigingen hebben ongeveer een half jaar de tijd om zich voor te bereiden. De wet bevat strengere eisen ten aanzien van onder meer bestuurlijke besluitvorming en financiële transacties. Belangrijk in deze is de verplichting om procedures transparant vast te leggen. Dit om conflicten te voorkomen en er bij discussies met leden en externen op terug te kunnen vallen.

De nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen heeft dus ook impact op alle verenigingen en Speciaalclubs van de NBvV in Nederland. Professionele en amateurbesturen, betaalde en vrijwillige bestuurders: Wij krijgen er allemaal mee te maken. Iets om over in paniek te raken? Nee, absoluut niet! De wet is er gekomen naar aanleiding van de behoefte uit de praktijk.
 
De nieuw aangenomen wet verduidelijkt de regeling voor bestuur en het houden van toezicht (Raad van Commissarissen of Toezichthouders) bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Dit is dus ook van toepassing op de NBvV en dus ook voor alle bij de NBvV aangesloten verenigingen, etc. Hiermee wordt aangesloten bij de al bestaande regels voor de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) zoals genoemd in het Burgerlijk Wetboek. Met deze wet wordt het o.a. mogelijk om bij verenigingen en stichtingen een raad van commissarissen in te stellen (dit is bij de meeste onder de NBvV vallende verenigingen niet het geval). Ook kan bij alle rechtspersonen voor een zgn. monistisch bestuurssysteem gekozen worden (d.w.z. de toezichthouders maken dan deel uit van het bestuur. Dat had de bondsraad, als toezichthouders bij het hoofdbestuur NBvV). Nu hebben wij ervoor gekozen om de Bondsraad een advies orgaan te laten, als intermediair tussen het district en het HB. In feite komt het erop neer dat we voortzetten wat voorheen het geval was, met het verschil dat nu de leden (middels een gedelegeerde) tijdens de Algemene Vergadering bepalen welke routing wij als NBvV kiezen.
 
Het wetsvoorstel voorziet ook in de invoering van een tegenstrijdig belang-regeling bij stichtingen en verenigingen, inhoudende dat bestuurders van een stichting of verenigingen niet mogen deelnemen aan de besluitvorming als zij daarbij een tegenstrijdig belang hebben. Dit voorkomt dat bestuurders hun persoonlijk belang laten prevaleren boven het belang van de stichting of vereniging (b.v. als zij er zelf financieel beter door worden. Waar we binnen de NBvV wel eens eerder geconfronteerd mee werden, het opheffen van een vereniging om zodoende het in kas aanwezige geld te verdelen. Het belang is dan niet de vereniging in stand houden maar er zelf financieel beter van worden door opheffing. Eenvoudig op te lossen door in de statuten op te nemen dat bij opheffing de overgebleven kasgelden naar een goed doel op gebied van de vogelliefhebberij gaan).
 
Daarnaast zijn de regels omtrent aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders die hun taak onbehoorlijk vervullen, alsmede regels die het ontslag van bestuurders en toezichthouders bij stichtingen eenvoudiger gemaakt, wanneer zij het belang van de vereniging of stichting ernstig schaden.

Wat betekent e.e.a. concreet voor de verenigingen binnen de NBvV?
 
1. De vereniging, club of studiegroep moet in bezit zijn van heldere en duidelijk te begrijpen regels (vastgelegd in statuten).
 
2. Dit laten vastleggen door de notaris en ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel (de districtsvoorzitters hebben op 14 september 2019 een uitleg gekregen over de wettelijke aansprakelijkheid vanuit het verenigingsrecht, gesplitst in met of zonder notariële akte).
 
3. Een goed en duidelijk bij ieder bekend huishoudelijk reglement van de vereniging.

4. Duidelijke functies van bestuurders, met elk hun eigen verantwoordelijkheid (geen gecombineerde dagelijks bestuur functies)
 
5. Afleggen van verantwoordelijkheid tijdens een jaarvergadering of Algemene Vergadering
 
6. Recht op vragen stellen (al dan niet mondeling of schriftelijk indien vereist)

7. Juiste en heldere omschrijving van verantwoordelijkheden en processen binnen de vereniging.

8. Voorkomen van belangenverstrengeling.

Er worden door allerlei bedrijven cursussen aangeboden voor de inrichting van de regels m.b.t. deze wet. Bij elke wijziging van een wet worden deze bedrijven actief en zullen zij u op commerciële basis willen uitleggen wat de veranderingen zijn.
 
Zij kunnen u mailing sturen door gegevens op te vragen uit de Kamer van Koophandel. De NBvV verstrekt geen gegevens aan deze bedrijven over bereikbaarheid van uw afdeling.
De meeste verenigingen hebben de zaakjes aardig op orde, maar het kan zeker geen kwaad e.e.a. zelf nog een keer goed door te (laten) kijken. Daar waar uw belangen mogelijk in het geding komen, door gewijzigde wetgeving, zullen wij als NBvV dit in de algemeenheid bekend maken middels nieuwsbrieven.
 
De verder actie is aan U!!!!

HIER ONDER VINDT U AANVULLENDE INFORMATIE OP HETGEEN HIER BOVEN GESTELD WERD OVER DE WET BESTUUR EN TOEZICHT. DIT N.A.V. ENKELE REACTIES DIE BINNEN KWAMEN. SOMMIGE ZAKEN DAARIN WERDEN GELEZEN ALS ZIJNDE EEN VERPLICHTING, TERWIJL HET EEN ADVIES BETROF. GELIEVE HIER NOTA VAN TE NEMEN.

Door: Albert Zomer en Franc Beekmans

Beste Vogelvrienden,

U bent door middel van het hierbovenstaande geïnformeerd over het wetsvoorstel Wet Bestuur & Toezicht Rechtspersonen. Dit wetsvoorstel verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, stichtingen etc. Dit wetsvoorstel wordt opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.
In mijn enthousiasme om u zo snel mogelijk daarover uitleg te geven, heb een opsomming gemaakt. Deze opsomming geeft de indruk dat u als vereniging of speciaalclub de verplichting hebt om aan deze eisen te voldoen. Dat was niet de bedoeling. De tekst is opgesteld omdat er verenigingen benaderd zijn door commerciële instellingen en die hebben de indruk gewekt dat de wetswijziging gevolgen heeft voor ons als NBvV verenigingen. Ik had al aangegeven dat paniek nergens voor nodig is. De meeste verenigingen en speciaalclubs hebben het over het algemeen goed voor elkaar. Dus actie is in de meeste gevallen niet nodig.
Allereerst wordt in de nieuwsbrief uitleg gegeven over de wetswijziging, tot zover is er geen probleem. Hierna volgt echter een opsomming. Die blijkt bij een aantal verenigingen schijnbaar als verplichting over te komen. Dat was totaal niet de bedoeling. Ik (Albert Zomer) moet dus, met welgemeende excuses, hierop nuances aanbrengen. Ik ben hier op gewezen. Er zijn dus schijnbaar hele goede lezers onder de ontvangers.

Wat betekent e.e.a. concreet uitgelegd voor de verenigingen binnen de NBvV?

1. De vereniging, club of studiegroep moet in bezit zijn van heldere en duidelijk te begrijpen regels (het best worden deze vastgelegd in statuten en het best vindt er een inschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel).

2. Om de aansprakelijkheid van de bestuursleden van de vereniging te beperken, kunnen de statuten door een notaris worden vastgelegd in een akte (een uitleg over de wettelijke aansprakelijkheid kunt u vinden op de NBvV site onder downloads).

3. In de statuten dienen duidelijk de functies van bestuurders, met elk hun eigen verantwoordelijkheid te worden beschreven; vervolgens moeten bij de verdeling van de bestuursfuncties (als dat mogelijk is) liefst het dagelijks bestuursfuncties niet te worden gecombineerd; dus geen secretaris/penningmeester e.d.

4. In de statuten dient duidelijk te worden voorgeschreven dat jaarlijks door het bestuur verantwoordelijkheid wordt afgelegd over het gevoerde financiële en overige beleid tijdens een jaarvergadering of Algemene Vergadering en daarvoor moeten alle leden tijdig worden uitgenodigd (zet eventueel in de statuten dat er ook digitaal vergaderd mag worden als het verboden is om in een grote groep samen te komen).
 
5. In de statuten moet ook vermeld worden dat aan de ledenvergadering alle rechten toekomen waaronder het recht om vragen te stellen (al dan niet mondelijk of schriftelijk indien vereist), bestuursleden aan te stellen, te schorsen, te ontslaan, het instellen van een huishoudelijk reglement, aanstellen van de kascontrolecommissie, etc.

6. In de statuten kan ook worden opgenomen -en dat is ook raadzaam- dat door de algemene ledenvergadering een huishoudelijk reglement van de vereniging kan worden vastgesteld. Dergelijke ‘huis’-regels kunnen het functioneren van de vereniging ten goede komen (dit is echter geen verplichting).

7. De wetswijziging schrijft voor dat belangenverstrengeling van (bestuurs-)leden moet worden voorkomen. Dat komt in de wet te staan maar bij een wijziging van de statuten kan daarvoor eventueel in eigen regeling worden opgenomen. U begrijpt dat deze adviezen in het belang van uw eigen vereniging zijn en dat keuzes in deze door de leden van uw vereniging, club of studiegroep genomen dienen te worden.
© 2020-2023 - Vogelverenigingen District Zuid-Holland
Bijgewerkt t/m:
26-01-2023
en Stichting Districtsshow Zuid-Holland
Terug naar de inhoud